Vedtægter

Dansk Kørelærer-Unions vedtægter

§ 1.

Foreningens navn er “DANSK KØRELÆRER-UNION”. Foreningens hjemsted og værneting er henholdsvis i den kommune og den retskreds, hvor dens hovedkontor er beliggende.

§ 2. Formål

Stk.1. Dansk Kørelærer-Unions formål er at samle danske kørelærerforeninger i en faglig og upolitisk organisation til varetagelse af standens interesser i videste forstand, herunder sikring af et højt kvalitetsniveau til fremme af færdselssikkerheden.

Stk.2. Dansk Kørelærer-Union repræsenterer dens medlemmer over for såvel danske som udenlandske myndigheder og organisationer og forretningspartnere. Dansk Kørelærer-Union kan eje aktier eller anparter i selskaber, hvis formål er at udøve aktiviteter til opfyldelse af Dansk Kørelærer-Unions formål og opgaver.

Dansk Kørelærer-Union varetager bl.a. følgende opgaver:

at assistere lokalforeningerne i deres arbejde med dygtiggørelse af disses medlemmer og herved at virke til at fremme færdselssikkerheden,
at afholde kurser af kørelærerfagligt indhold,
at udsende nyhedsbrev ”Kørelæreren efter behov
at sørge for adgang til teoribøger, undervisningsmateriale og andet skriftligt materiale, herunder IT til undervisningsbrug, evt. via et af Dansk Kørelærer-Union ejet selskab,
at vedligeholde eksisterende standarder for medlemmerne af Dansk Kørelærer-Union, og sørge for, at disse til enhver tid svarer til, hvad samfundet forventer af standen,
at bistå lokalforeningerne og disses medlemmer kommercielt ved opnåelse af rabatter eller andre fordelagtige vilkår for vare- og tjenesteydelser, herunder forsikringer m.m.,
at repræsentere medlemmerne over for pressen.

§ 3. Lokalforeningernes forhold i Dansk Kørelærer-Union.

Stk. 1. Som medlemmer skal optages kørelærerforeninger (lokalforeninger) med et medlemstal på mindst 20 aktive kørelærere, der virker som kørelærer i foreningens naturlige opland.

Ved optagelse af nye lokalforeninger betales indskud kr. 5.000,-.

Ved optagelse, deling eller sammenlægning af lokalforeninger, kan hovedbestyrelsen dispensere fra denne regel.

Bestående lokalforeninger med et mindre antal end 20 aktive kørelærere er fortsat lovlige.

Stk. 2. Såfremt en lokalforening ønskes dannet indenfor en eksisterende lokalforenings område er forudsætningen, at den eksisterende forening kan anbefale dannelsen af endnu en lokalforening.

Stk. 3. Kan der ikke opnås enighed om dannelse af den nye lokalforening, kan hver af parterne forlange dannelsen henvist til endelig afgørelse hos Dansk Kørelærer-Unions hovedbestyrelse.

Hovedbestyrelsens beslutning om dannelse af en ny lokalforening er kun gyldig, såfremt mindst 5 hovedbestyrelsesmedlemmer stemmer for dannelsen.

Stk. 4. Ansøgning om optagelse i Dansk Kørelærer-Union stiles til formanden og skal være ledsaget af komplet medlemsliste, der tillige angiver bestyrelsens sammensætning, samt et eksemplar af lokalforeningens vedtægter.

Ansøgningen forelægges hovedbestyrelsen til afgørelse på førstkommende hovedbestyrelsesmøde.

Stk. 5. Lokalforeningen har pligt til at holde Dansk Kørelærer-Union underrettet om ændringer i bestyrelsens sammensætning og ændringer i dens vedtægter.

Sådanne ændringer skal meddeles Dansk Kørelærer-Unions kontor med udskrift af forhandlingsprotokol senest 1 måned efter vedtagelsen.

Stk. 6. Lokalforeningens vedtægter skal som minimum indeholde de standardvedtægter, der er vedtaget på Dansk Kørelærer-Unions repræsentantskabsmøde og må ikke indeholde bestemmelser, der strider mod de til enhver tid for Dansk Kørelærer-Union gældende vedtægter.

Er dette tilfældet, er lokalforeningen pligtig til snarest at bringe dens vedtægter i overensstemmelse med Unionens vedtægter.

Stk. 7. Det skal tilstræbes, at lokalforeningerne har ensartede vedtægter.

Stk. 8. Lokalforeninger der er medlem af Dansk Kørelærer-Union kan vælge at skifte navn til, Dansk Kørelærer-Union, afdeling (afd.) efterfulgt af bynavn eller områdenavn. En sådan navneændring skal altid endeligt godkendes af Dansk Kørelærer-Unions hovedbestyrelse. Dansk Kørelærer-Union kan til enhver tid tilbagekalde tilladelsen til navneskiftet.

Stk. 9. Ingen lokalforening eller lokalforeningsmedlem må på Dansk Kørelærer-Unions vegne foretage markedsføring eller henvende sig til offentligheden, uden Dansk Kørelærer-Unions tilladelse. Det samme gælder for udgivelse af publikationer af enhver art. Tilladelse skal indhentes hos Dansk Kørelærer-Unions formand.

Stk. 10. En lokalforening, der ikke overholder Dansk Kørelærer-Unions vedtægter eller på anden vis ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem, kan af Dansk Kørelærer-Unions hovedbestyrelse, meddeles en skriftlig og begrundet advarsel.

Ved en mindre væsentlig overtrædelse – en advarsel

Ved en væsentlig eller flere mindre væsentlige overtrædelser – eksklusion

Såfremt lokalforeningen ikke efterkommer advarslen, kan hovedbestyrelsen ekskludere vedkommende lokalforening.

Stk. 11. Eksklusion jævnfør stk. 9 kan forelægges førstkommende repræsentantskabsmøde og skal dér vedtages med mindst to tredjedeles majoritet for at have gyldighed. Den pågældende forenings repræsentanter skal have lejlighed til at være til stede på dette møde for at forsvare sagen.

Stk. 12. En lokalforening, der har været ekskluderet, eller på anden måde har stået uden for Dansk Kørelærer-Union, kan genoptages mod betaling af nyt indskud.

Stk. 13. En lokalforening kan kun udmelde sig pr. 1. januar med mindst 3 måneders varsel og udmeldelsen skal være vedtaget som et særligt punkt på pågældende forenings generalforsamling. Udskrift af forhandlingsprotokol med bestyrelsens underskrift skal ledsage udmeldelsen.

Stk. 14. En lokalforening hæfter solidarisk med de øvrige lokalforeninger for Dansk Kørelærer-Unions forpligtelser i udtrædelsesøjeblikket.

Stk. 15. Dansk Kørelærer-Unions hovedbestyrelse kan i særlige tilfælde og uden forudgående henvendelse fra lokalforeningen bestemme, at lokalforeningen skal tage en bestemt sag på dagsordenen inden 14 dage. – Sker dette ikke, eller er hovedbestyrelsen uenig idet af lokalforeningen udøvede skøn, kan Dansk Kørelærer-Unions hovedbestyrelse selvstændigt og af egen drift træffe afgørelse, som er bindende for lokalforeningen.

§ 4. Medlemsforhold i en lokalforening

Stk. 1. Indskud i forbindelse med optagelse i en lokalforening fastsættes af lokalforeningen, men må maksimalt andrage kr. 2.000, -. Herfra kan forretningsudvalget dispensere efter indstilling fra lokalforeningen.

Stk. 2. Optagelse i en lokalforening, og dermed medlemskab af Dansk Kørelærer-Union, må ikke forudsætte obligatorisk brug af lokaler og baner.

Stk. 3. Et medlem, der virker som kørelærer i en anden lokalforenings naturlige opland, end den hvor vedkommende er aktivt medlem, kan tillige søge optagelse som passivt medlem i den derværende lokalforening. Disse passive medlemmer har pligt til at overholde begge lokalforeningers vedtægter.

Stk. 4. Som passive medlemmer af en lokalforening kan kun overføres tidligere aktive medlemmer, der ikke mere underviser som kørelærere.

Stk. 5. Et aktivt medlem, der ikke er i restance i fraflytningsforeningen, skal mod at præstere et flyttebevis optages i den lokalforening, i hvis område den pågældende fremover virker som kørelærer.

Et sådant medlem skal ikke betale kontingent for den periode, der er betalt for i fraflytningsforeningen, samt fornyet indskud.

Stk. 6. Intet medlem, som er tilsluttet Dansk Kørelærer-Union, må stå som medlem i en anden kørelærerforening/kørelærerorganisation, der ikke er tilsluttet Dansk Kørelærer-Union.

Stk. 7. Et medlem af en lokalforening, der er tiltalt eller dømt for et strafbart forhold, hvis straframme er hæfte eller fængsel, og som begrunder (en nærliggende) fare for misbrug af medlemmets stilling, fremkommer med udtalelser eller udviser en adfærd, der kan skade lokalforeningens eller Dansk Kørelærer-Unions omdømme kan ekskluderes med øjeblikkelig virkning.

Stk. 8. Et ekskluderet medlem kan forelægge afgørelsen for Dansk Kørelærer-Unions hovedbestyrelse, der på førstkommende møde tager stilling til afgørelsen.

Stk. 9. Hovedbestyrelsen kan ekskludere et lokalforeningsmedlem såfremt Unionens vedtægter eller lokalforeningens vedtægter overtrædes.

Stk. 10. Ønsker en lokalforening ikke at optage en kørelærer som medlem, kan sagen af den pågældende kørelærer, der er nægtet optagelse, gennem lokalforeningen skriftligt forelægges Dansk Kørelærer-Unions hovedbestyrelse, som skal tage stilling hertil på førstkommende hovedbestyrelsesmøde.

§ 5. Kontingent

Stk. 1. Lokalforeningens kontingent til Unionen betales halvårsvis forud pr. 1. januar og 1. juli.

Stk. 2. Dansk Kørelærer-Union ajourfører selv medlemslister over samtlige lokalforeningers medlemmer. Lokalforeningerne indsender rettelsesblade til medlemslisterne så ofte, at sådanne må forekomme. Kontingent til Dansk Kørelærer-Union pr. 1. januar henholdsvis juli, skal være Dansk Kørelærer-Union i hænde senest 15. januar henholdsvis 15. juli.

Stk. 3. Kontingentet fastsættes år for år på det ordinære repræsentantskabsmøde med gyldighed fra 1. januar det kommende år.

Stk. 4. Kontingentets størrelse ansættes pr. lokalforeningsmedlem. Tilgang af nye medlemmer i lokalforeningerne skal straks anmeldes til Dansk Kørelærer-Union, hvorimod afgang af medlemmer i lokalforeningerne kun kan ske til Dansk Kørelærer-Union med virkning pr. 1. januar eller 1. juli.

Stk. 5. For nye lokalforeningsmedlemmer tilmeldt Dansk Kørelærer-Union inden for de sidste 3 måneder af et kontingenthalvår betales kun en fjerdedel kontingent.

Stk. 6. Tilmelding foregår på dertil fremstillede blanketter, optagelsesansøgninger. Afmeldinger skal fremsendes skriftligt fra lokalforeningerne til Dansk Kørelærer-Unions sekretariat.

Stk. 7. Medlemmer af en lokalforening, der er i kontingentrestance i mere end 1 måneder, kan ekskluderes.

Stk. 8. Medlemmer af en lokalforening, der er i kontingentrestance, taber retten til medlemsrabat.

Stk. 9. Hovedbestyrelsen kan fastsætte et rykkergebyr.

§ 6. Repræsentantskabet

Dansk Kørelærer-Unions højeste myndighed er repræsentantskabet, hvortil hver lokalforening vælger 1 repræsentant og 1 suppleant, til at repræsentere lokalforeningen. Begge skal være aktive medlemmer af lokalforeningen.

§ 7. Repræsentantskabsmødet

Stk. 1. Det årlige repræsentantskabsmøde afholdes senest 15. juni. Datoen fastsættes af hovedbestyrelsen.

Stk. 2. Indkaldelse sker af Dansk Kørelærer-Union skriftligt til hver lokalforening med mindst 4 ugers varsel.

Stk. 3. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde indkaldes med mindst 14 dages varsel, såfremt hovedbestyrelsen vedtager det, eller mindst 10 lokalforeninger eller mindst en fjerdedel af samtlige aktive lokalforeningsmedlemmer anmoder herom og samtidig meddeler grunden til mødets afholdelse. Mødet skal være afholdt senest 6 uger efter, at kravet er fremsat overfor Dansk Kørelærer-Unions formand.

Stk. 4. På det ordinære repræsentantskabsmøde foretages:

 1. Valg af dirigenter
 2. Hovedbestyrelsens beretning
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Budgetforslag fra hovedbestyrelsen og fastsættelse af kontingent for det kommende år, samt godkendelse af diæter og lønninger for kommende regnskabsår
 6. Valg af landsformand, jfr. § 11
 7. Meddelelse fra landsdelene om valg af hovedbestyrelsesmedlemmer og suppleanter, jfr. § 9
 8. Beslutning om, hvor repræsentantskabsmødet om 2 år skal afholdes
 9. Eventuelt

Stk. 5. Indkaldelse til det ordinære repræsentantskabsmøde skal indeholde dagsorden, hovedbestyrelsens beretning, regnskab og budgetforslag. Indkomne forslag skal i formuleret stand ligeledes medfølge indkaldelsen til mødet.

Stk. 6. Forslag, som ønskes behandlet på det ordinære repræsentantskabsmøde, kan kun stilles af lokalforeningerne og hovedbestyrelsen og skal være formanden i hænde senest 1. april.

Ethvert aktivt medlem kan gennem sin lokalforening fremsætte forslag til behandling på repræsentantskabsmødet.

Stk. 7. Repræsentantskabet ledes af en dirigent og en vicedirigent. Dirigenten skal konstatere rigtigheden af de enkelte repræsentanters stemmeberettigelse og fuldmagter.

Stk. 8. Lokalforeningernes repræsentanter tildeles stemmer i forhold til antallet af aktive medlemmer, der er betalt kontingent for senest 14 dage før mødedatoen.

Lokalforeningerne meddeler på de dertil af Dansk Kørelærer-Union fremstillede formularer, hvilket medlem af lokalforeningen, der er udpeget som stemmeberettiget ved repræsentantskabsmødet.

Den udfyldte formular skal være Dansk Kørelærer-Union i hænde inden udløbet af den frist, der er anført på formularen. Fristen kan ikke sættes under 14 dage. Overskridelse af fristen betyder tab af stemmeret for vedkommende lokalforening på repræsentantskabsmødet.

Stk. 9. Alle lokalforeningsmedlemmer har ret til at tilmelde sig og deltage i mødet.

Stk. 10. En lokalforening, der er forhindret i at sende en repræsentant til mødet eller får forfald under dette, kan igennem et andet medlem af lokalforeningen eller en anden lokalforenings repræsentant lade sig repræsentere ved skriftlig fuldmagt.

Denne fuldmagt skal være underskrevet af et eller flere bestyrelsesmedlemmer i den forening, der er forhindret i at sende repræsentant til mødet. Ved forfald under repræsentantskabsmødet underskrives fuldmagten af den stemmeberettigede. Der skal anvendes de af Dansk Kørelærer-Union fremsendte formularer. Ingen repræsentant kan stemme for mere end en forening foruden sin egen.

Stk. 11. Ved ankomsten til mødet skal hver repræsentant have udleveret et sæt nummererede stemmesedler, hvorpå er anført stemmetallet denne repræsenterer, samt en liste over lokalforeningerne og disses stemmetal.

Stk. 12. Valg af dirigenter foregår ved håndsoprækning, men skal foregå skriftligt, såfremt mindst 3 repræsentanter forlanger det. I så fald anvendes stemmeseddel 1 på den måde, at der på hver stemmeseddel skal påføres to navne. Den, der herved opnår flest stemmer, bliver dirigent og den med næst flest stemmer vicedirigent. De øvrige afstemninger kan ske ved håndsoprækning, men skal foretages skriftligt, dersom 1 repræsentant eller dirigenten kræver det.

Stk. 13. For at lovændringer kan foretages, skal mindst to tredjedele af Dansk Kørelærer-Unions samlede stemmetal være repræsenteret, og af dette skal mindst to tredjedele stemme for ændringen.

Stk. 14. Hovedbestyrelsesmedlemmerne har ikke stemmeret, med mindre de er valgte repræsentanter for deres lokalforening. I tilfælde af stemmelighed blandt repræsentanterne foretages ny afstemning. Resulterer dette også i stemmelighed, tildeles der hovedbestyrelsen 1 stemme.

Stk. 15. På repræsentantskabsmødet skal forhandlings- og revisionsprotokoller m.v. være til stede.

Stk. 16. Fyldestgørende referat fra repræsentantskabsmødet tilsendes lokalforeningerne.

§ 8. Formandsmøde

Stk. 1. Mindst én gang om året skal der afholdes møde mellem hovedbestyrelsens medlemmer og formændene for lokalforeningerne.

Stk. 2. Såfremt en formand for en lokalforening er forhindret i at møde, kan den pågældende lokalforening lade sig repræsentere ved en af lokalforeningens bestyrelse valgt stedfortræder.

Stk. 3. Hver lokalforening har ret til at sende yderligere en repræsentant til formandsmødet.

Stk. 4. Ingen andre har adgang til mødet, dog kan en af Dansk Kørelærer-Union udpeget sekretær overvære mødet og udarbejde et mødereferat, der tilsendes formændene for samtlige lokalforeninger samt hovedbestyrelsens medlemmer.

Stk. 5. Mødestedet fastsættes af Dansk Kørelærer-Union, der tillige indkalder til mødet med varsel på mindst en måned.

§ 9. Landsdelsmøder

Stk. 1. Landsdelsmøder med den pågældende landsdels hovedbestyrelsesmedlem og landsdelens lokalforeningsmedlemmer skal afholdes én gang om året, senest 1. april.

Stk. 2. Meddelelse om tidspunktet og sted for landsdelsmødernes afholdelse skal af landsdelsrepræsentanterne meddeles gennem Nyhedsbrevet, senest 4 uger før landsdelsmødets afholdelse.

Stk. 3. Til landsdelsmøderne har alle øvrige hovedbestyrelsesmedlemmer adgang, med ret til at deltage i forhandlingerne.

Stk. 4. Dagsorden for landsdelsmøderne skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning fra landsdelens hovedbestyrelsesmedlem.
 3. Valg af landsdelens hovedbestyrelsesmedlem og suppleant, jf. § 11.
 4. Eventuelt.

Stk. 5. Ved valg af landsdelens hovedbestyrelsesmedlem tildeles lokalforeningernes repræsentanter stemmer i forhold til antallet af aktive medlemmer, der er betalt kontingent for senest 14 dage før mødedatoen.

Stk. 6. Det nyvalgte hovedbestyrelsesmedlem og suppleant tiltræder efter førstkommende repræsentantskabsmøde.

§ 10. Hovedbestyrelsen

Hovedbestyrelsen består af 1 formand og 6 medlemmer:

 • 1 medlem, repræsenterende Landsdel Nord- og Østjylland + 1 suppleant, valg ulige år
 • 1 medlem, repræsenterende Landsdel Midt- og Vestjylland + 1 suppleant, valg lige år
 • 1 medlem, repræsenterende Landsdel Fyn og Sydjylland + 1 suppleant, valg ulige år
 • 1 medlem repræsenterende Landsdel Sydsjælland, Lolland/Falster og Bornholm + 1 suppleant, valg lige år
 • 1 medlem repræsenterende Landsdel Nord, Midt- og Vestsjælland + 1 suppleant, valg ulige år
 • 1 medlem repræsenterende Landsdel København/Vestegnen + 1 suppleant, valg lige år.

§ 11. Valg til hovedbestyrelsen

Stk. 1. Opstilles kun en kandidat, anses personen for at være valgt, såfremt vedkommende opnår mere end halvdelen af de stemmeberettigede stemmer.

Opnås dette antal ikke, skal der foretages et omvalg, og kandidaten anses da for valgt, såfremt vedkommende nu opnår mere end halvdelen af de afgivne stemmer.

Opnår kandidaten ikke det foreskrevne antal stemmer, foretages en ny afstemning, og såfremt der af de afgivne stemmer er flere for end imod, anses kandidaten for valgt.

Stk. 2. Opstilles 2 eller flere kandidater, anses den kandidat for valgt, der opnår mere end halvdelen af de stemmeberettigede stemmer.

Såfremt ingen kandidat opnår dette foretages en ny fri afstemning, og den kandidat, der opnår mere end halvdelen af de stemmeberettigede stemmer anses for valgt.

Såfremt ingen kandidat opnår det foreskrevne antal stemmer foretages et bundet omvalg mellem de to kandidater, der ved den anden fri afstemning har opnået det største antal stemmer.

Ved det bundne omvalg anses den kandidat for valgt, der opnår mere end halvdelen af de afgivne stemmer.

Såfremt ingen kandidat opnår det foreskrevne antal stemmer, foretages på ny bundet omvalg mellem de to kandidater og den af kandidaterne, der opnår det største antal stemmer anses for valgt.

Stk. 3. Tilsvarende afstemningsmåde anvendes ved valg af suppleant.

Stk. 4. Suppleanten vælges samme år som hovedbestyrelsesmedlemmet i det pågældende område.

Stk. 5. Suppleanten, der indtræder i hovedbestyrelsen, fungerer valgperioden ud.

Stk. 6. Alle valg gælder for 2 år ad gangen. Formanden vælges de ulige årstal, og resten af hovedbestyrelsen afgår med halvdelen hvert år.

Stk. 7. Genvalg kan finde sted. Såfremt den pågældende ikke er tilstede, dog kun ved skriftligt tilsagn.

§ 12. Hovedbestyrelsesmøder

Stk. 1. Der afholdes 4 ordinære hovedbestyrelsesmøder om året og i øvrigt så ofte, som formanden finder det påkrævet, eller hvis 3 hovedbestyrelsesmedlemmer stiller begrundet krav derom, i så fald skal mødet afholdes senest 3 uger efter kravets fremsættelse.

Stk. 2. Hovedbestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

Stk. 3. Over møderne udfærdiges et konklusionsreferat. Referatet underskrives af de i mødet deltagende hovedbestyrelsesmedlemmer. Referatet tilsendes samtlige hovedbestyrelsesmedlemmer.

Stk. 4. Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er fremmødt.

§ 13. Udvalg & konstituering

Stk. 1. Hovedbestyrelsen udpeger blandt sine medlemmer en repræsentant for hver af de eksisterende kørelærerkategorier, samt udpeger en repræsentant til Nordisk Trafikskole Union (NTU) og den internationale kørelærerorganisation Europäische Fahrlehrer Association (EFA).

Stk. 2. Hovedbestyrelsen kan nedsætte andre nødvendige udvalg og fastsætte honorar for disse.

Til udvalgsarbejde kan indkaldes ethvert medlem af lokalforeningerne.

§ 14. Formanden

Stk. 1. Formanden tiltræder straks efter afslutningen af det repræsentantskabsmøde, hvor valget er sket. Ved nyvalg af formand, modtager den afgående formand det til en hver tid fastsatte formandsvederlag i yderligere tre måneder. Den afgående formand er i denne periode forpligtiget til, i det omfang den nyvalgte formand kræver dette, at stille sin viden og arbejde til rådighed for Dansk Kørelærer-Union.

Stk. 2. Formanden repræsenterer og forpligter Dansk Kørelærer-Union under fornøden iagttagelse af gældende bestemmelser og er herunder berettiget til, under ansvar overfor repræsentantskabet på Dansk Kørelærer-Unions vegne og i standens interesse at indgå overenskomst med organisationer og myndigheder.

Stk. 3. Formanden har ansvaret for, at Dansk Kørelærer-Unions daglige ledelse sker på betryggende måde, og at forretningsgangen overholdes i henhold til vedtægterne.

Stk. 4. Formanden har pligt til at holde hovedbestyrelsen underrettet om sine dispositioner.

I betydningsfulde sager har formanden pligt til at forelægge disse for hovedbestyrelsen, inden afgørelsen træffes.

Stk. 5. Når en lokalforening ønsker assistance, har formanden pligt til at sørge for, at forretningsudvalget efter bedste evne tager sig af sagen og om fornødent ved at lade et hovedbestyrelsesmedlem rejse til det pågældende sted for at deltage i møde eller forhandling.

§ 15. Næstformand

Næstformanden udpeges af og blandt hovedbestyrelsesmedlemmerne. Han indtræder i formandens sted, når denne er forhindret.

§ 16. Forretningsudvalget

Stk. 1. Hovedbestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg bestående af formand og mindst to hovedbestyrelsesmedlemmer efter hovedbestyrelsens beslutning.

Stk. 2. Indkaldelse skal til enhver tid ske, når formanden eller to andre forretningsudvalgs medlemmer mener det påkrævet.

Stk. 3. Forretningsudvalgets medlemmer skal til enhver tid være disponible, når Dansk Kørelærer-Unions interesser kræver det.

Stk. 4. Til deltagelse i forretningsudvalgsmøder kan indkaldes ethvert medlem af en lokalforening i og udenfor bestyrelserne.

Stk. 5. Over møderne føres et konklusionsreferat, der underskrives af mødedeltagerne.

§ 17. Diæter

Hovedbestyrelsesmedlemmerne oppebærer diæter og rejsepenge i forbindelse med møder i Dansk Kørelærer-Unions interesse. Diæternes størrelse fastsættes af hovedbestyrelsen, men skal godkendes på det årlige repræsentantskabsmøde. Hovedbestyrelsesmedlemmerne indsender mindst én gang månedlig rapport til kontoret over de møder, som berettiger til udbetaling, hvorefter diæterne senest udbetales i følgende måned.

§ 18. Kontoret m.v.

Stk. 1. Dansk Kørelærer-Union afholder alle udgifter ved kontorets drift.

Stk. 2. Kontoret opkræver Dansk Kørelærer-Unions og lokalforeningernes kontingenter hos lokalforeningernes medlemmer.

Stk. 3. Ved misligholdelse af betalingsterminerne, henholdsvis 15. januar og 15. juli, skal kontoret senest 1 måned efter skriftligt meddele lokalforeningsformanden, hvilke medlemmer, der er i restance med hensyn til videre foranstaltninger, eventuelt eksklusion.

Stk. 4. Dansk Kørelærer-Unions ejendele og evt. lagerbeholdning skal altid være forsikrede mod brand, tyveri, vandskade m.m. Forsikringsbeløbet skal altid være tilstrækkeligt stort. Kautionsforsikringer skal tegnes i det omfang, hovedbestyrelsen finder fornødent.

Stk. 5. Kontoret fører Dansk Kørelærer-Unions korrespondance m.m. og har ansvaret for arkivet, hvor al korrespondance af betydning samles. Af al korrespondance af betydning, der nødvendigvis er ført udenfor kontoret, skal der tilstilles Dansk Kørelærer-Unions arkiv kopi. Alle henvendelser skal besvares, som god forretningsskik kræver.

Stk. 6. En af formanden ansat funktionær, leder Dansk Kørelærer-Unions sekretariat og har ansvaret for Dansk Kørelærer-Unions regnskabsførelse og for, at vedtægtens bestemmelser og repræsentantskabets og hovedbestyrelsens vedtagelser med hensyn til regnskabet overholdes. Formanden kan derudover ansætte det til driften fornødne personale.

Formanden har det endelige ansvar for, at vedtægter og forretningsordenen overholdes.

Stk. 7. Dansk Kørelærer-Unions kapital – bortset fra det til den daglige drift nødvendige kontante beløb – indsættes i bank eller på giro på Dansk Kørelærer-Unions konto. Der kan endvidere investeres i fast ejendom og sikre papirer.

Stk. 8. På bankkonto kan kun hæves af formand og et af hovedbestyrelsen valgt hovedbestyrelsesmedlem, samt en af hovedbestyrelsen udpeget funktionær, to i forening.

Til brug for Unionens daglige drift oprettes en konto, hvorfra der kan hæves på kreditkort af formanden og en af hovedbestyrelsen udpeget funktionær. Hovedbestyrelsen fastsætter kontoens maksimale indestående.

Stk. 9. Kontoret har pligt til ved rundskrivelser, meddelelser i “Kørelæreren”, eller anvendelse af Internettet at orientere om alt, hvad der har betydning for Unionens medlemmer, lokalforeningerne og hovedbestyrelsen.

Stk. 10. Regnskabsåret følger kalenderåret.

Stk. 11. Regnskabet skal revideres af en statsautoriseret revisor, der udpeges af hovedbestyrelsen. Den statsautoriserede revisor har pligt til at kontrollere, at Unionens regnskab og bogføring opfylder de krav, der stilles til aktieselskaber.

Stk. 12. Revisionsprotokollen skal før repræsentantskabsmødet underskrives af samtlige hovedbestyrelsesmedlemmer.

§ 19. Fagbladet

Stk. 1. Dansk Kørelærer-Union kan udgive et nyhedsbrev kaldet “Kørelæreren”, som er et nyhedsbrev for lokalforeningernes aktive medlemmer.

Stk. 2. Dansk Kørelærer-Union kan ansætte én ansvarshavende redaktør. Redaktionen må endvidere have forudsætning for og være villig til at medvirke til at skabe forståelse hos offentligheden for Unionens arbejde.

Stk. 3. Ansvarshavende redaktør har pligt til at overvåge, at artikler i nyhedsbrevet, hvad enten de er af redaktionel art eller indsendt af lokalforeninger eller disses medlemmer, i indhold såvel som form ikke modarbejder hovedbestyrelsens opfattelse af standens tarv.

Stk. 4. Unionens hovedbestyrelse vælger et udvalg på mindst 2 medlemmer kaldet bladudvalget. Formanden for Dansk Kørelærer-Union er født medlem af dette udvalg. I udvalget kan også optages medlemmer udenfor hovedbestyrelsen.

Stk. 5. Udvalget træffer i almindelighed afgørelse om alle forhold vedrørende nyhedsbrevets udgivelse og udstyr, dog skal beslutning, der har betydning for bladets økonomi forelægges hovedbestyrelsen.

§ 20. Kurser

Stk. 1. Til de af Dansk Kørelærer-Unions arrangerede kurser kan der til medlemmerne gives tilskud, såfremt ansøgning herom fremsendes senest samtidig med anmeldelsen til det pågældende kursus.

Stk. 2. Tilskuddets størrelse fastsættes for hvert enkelt kursus.

Stk. 3. Ingen lokalforening må udstede eksamensbevis i lighed med Dansk Kørelærer-Union.

§ 21. Hæderstegn

Stk. 1. Dansk Kørelærer-Unions hæderstegn, der blev indstiftet ved Unionens 25 års jubilæum, kan af hovedbestyrelsen tildeles lokalforeningsmedlemmer, som har ydet en særlig påskønnelsesværdig indsats for kørelærerstanden.

Stk. 2. Hæderstegnet forbliver Dansk Kørelærer-Unions ejendom og skal tilbageleveres ved dødsfald eller ophør af medlemskab i en lokalforening.

Stk. 3. En lokalforening kan indstille til hovedbestyrelsen, at et medlem tildeles hæderstegnet.

§ 22. Emblemer

Stk. 1. Ingen kørelærer, der ikke står tilsluttet en lokalforening under Dansk Kørelærer-Union, har ret til at bære eller føre Dansk Kørelærer-Unions emblemer.

Stk. 2. Passive medlemmer har ret til at bære Dansk Kørelærer-Union knaphulsemblem.

§ 23. Tegningsforhold

Foreningen tegnes af formanden og et af forretningsudvalgets medlemmer.

§ 24. Opløsning af Dansk Kørelærer-Union

Opløsning af DANSK KØRELÆRER-UNION kan kun finde sted på et i den anledning indkaldt repræsentantskabsmøde, hvor opløsning kun kan vedtages, når fire femtedele af Dansk Kørelærer-Unions medlemmer stemmer herfor. I tilfælde af opløsning tilfalder Dansk Kørelærer-Unions eventuelle midler Rådet for Sikker Trafik til fremme for færdselssikkerheden.

Denne vedtægt træder i kraft den 1. april 2008.

Således vedtaget på repræsentantskabsmødet, af daværende personer, den 8.-9. juni 2007.

René Arnt – Formand
Poul Møller Andersen – Dirigent
Lars Klinggaard- Vicedirigent

Med ændringer vedtaget på repræsentantskabsmødet, den 4.-5. juni 2010, 8. juni 2012 og 13. juni 2014, 29. maj 2015, 25 maj 2018 og den 24. maj 2019