FAQ

Alment

Du finder en køreskole eller kørelærer i dit område ved at vælge menupunktet Find køreskole, og derefter enten bruge kortet eller søgefunktionen til at specificerer din søgning.

Har kørekortet været frakendt, skal det generhverves, før et nyt kan udstedes.
Man skal op til en ny køreprøve, d.v.s. aflægge og bestå, både en teori- og praktisk prøve.

Man henvender sig på en køreskole og modtager både teoretisk og praktisk undervisning, inden ny køreprøve aflægges. Køreundervisningen må dog tidligst påbegyndes 3 måneder før frakendelsestidens udløb.

Ja, hvis du skal erhverve kørekort for første gang, er det obligatorisk med et kursus på et køreteknisk anlæg.

Efter de indledende øvelser på den lukkede øvelsesplads (kravlegården), fortsætter de praktiske øvelser på almindelig gade og vej, og skal afsluttes med et kursus i køreteknik på et godkendt køreteknisk anlæg. Tidsforbrug ca. 4 ½ time.

En kontrollerende køreprøve er identisk med den teoretiske og praktiske prøve, der aflægges af personer, der ikke tidligere har haft kørekort.

Udenlandske kørekort kan ombyttes i Danmark, hvis de er erhvervet i et land, hvor uddannelseskravene er nogenlunde på højde med de danske krav. Er der tvivl om dette, kan myndighederne kræve, at den pågældende aflægger og består en kontrollerende prøve først. Se mere her.

Den teoretiske og praktiske undervisning skal være integreret, hvilket vil sige, at man umiddelbart efter en teorilektion skal gennemgå de samme regler i en praktisk kørelektion.

Den praktiske undervisning skal starte på en godkendt lukket øvelsesplads, hvor eleven befinder sig alene i bilen og gennemfører en række nærmere beskrevne øvelser. Tidsforbruget på den lukkede øvelsesplads vil normalt være fra 3 til 5 timer.

Praktisk

Øvelseskørsel må påbegyndes 3 måneder før du fylder 17 år.

Det er individuelt, men for de fleste 17-18 årige vil det tage ca. 2-4 måneder.

Man skal vælge en kørelærer/køreskole, der er medlem af en lokalforening tilsluttet Dansk Kørelærer-Union.

En køreskole, der følger de givne retningslinjer for undervisningen til den pågældende kategori.

Teoriprøven er i dag en skriftlig prøve, hvor man sammen med 10-14 andre elever får vist 25 forskellige billeder på en storskærm eller PC. Til hvert billede er indtalt nogle oplysninger til billedsituationen samt 3-4 svarmuligheder, hvor eleven skal sætte kryds i ja rubrikken, hvis svaret er i overensstemmelse med, hvad man selv vil gøre, ellers skal der sættes kryds i nej rubrikken.

Man må højest have fejl i 5 billeder for at bestå teoriprøven til alm. bil. Principielt skulle prøven naturligvis være fejlfri, men der er givet mulighed for at bestå med de fem fejl, fordi det kan være, man misforstår et spørgsmål, eller man kan blive forstyrret af et eller andet under prøven, da man jo ikke er alene i lokalet.

Der er normalt ventetid på en teoriprøve, men den bør ikke være over 14 dage.

Man kan tidligst aflægge teoriprøven 1 måned før man fylder 17 år.

Prøvegebyret, til politiet, andrager p.t. kr. 600,00,- til alm. bil og kr. 890,- for en kontrollerende prøve.
Gebyret dækker både den teoretiske og praktiske prøve.
Gebyr for praktisk prøve ved udvidelse til kategori A2 og A samt B/E koster kr. 280,-.
Består man ikke en prøve, teoretisk eller praktisk, skal der betales nyt gebyr.

Undervisningsplanen foreskriver et detaljeret undervisningsforløb opdelt i lektioner, af min. 45 min.

Kat. A (motorcykel):

Undervisningen til kategori A (MC) omfatter i alt mindst 29 lektioner i teorilokale (teoretiske emner), og mindst 22 lektioner i praktisk køreundervisning (øvelseskørsel) fordelt på 4 lektioner på lukket øvelsesplads, 13 lektioner i manøvrer på vej og 5 lektioner i manøvrer på køreteknisk anlæg.

Kat. B (almindelig bil):

Undervisningen til kategori B (alm. bil) omfatter i alt mindst 29 lektioner i teorilokale (teoretiske emner), og mindst 4 lektioner på lukket øvelsesplads (manøvrebane), 16 lektioner i manøvrer på vej og 4 lektioner i manøvrer på køreteknisk anlæg. Ialt mindst 53 lektioner.

Kat. C eller D:

Undervisningen til kategori C eller D omfatter i alt mindst 16 lektioner i teorilokale (teoretiske emner), og mindst 18 lektioner i praktisk køreundervisning (øvelseskørsel) fordelt på 2 lektioner i indledende øvelser på vej, 12 lektioner i udvidede øvelser på vej og 4 lektioner i manøvrer på køreteknisk anlæg.

Kat. C/E:

Undervisningen til kategori C/E omfatter i alt mindst 13 lektioner i teorilokale (teoretiske emner), og mindst 18 lektioner i praktisk køreundervisning (øvelseskørsel) fordelt på 2 lektioner i indledende øvelser på vej, 12 lektioner i udvidede øvelser på vej og 4 lektioner i manøvrer på køreteknisk anlæg.

Kat. D/E:

Undervisningen til kategori D/E omfatter i alt mindst 10 lektioner i teorilokale (teoretiske emner), og mindst 6 lektioner i praktisk køreundervisning (øvelseskørsel) fordelt med 1 lektion i indledende øvelser på vej og 5 lektioner udvidede øvelser på vej.

Undervisningsforløbet ved køreuddannelsen til kategorierne A, B, skal strække sig over mindst 14 undervisningsdage, C, D mindst 12 dage,C/E mindst 10 dage,til kat. D/E over mindst 7 dage og B/E mindst 3 dage.

Den praktiske køreprøve aflægges i skolebilen, altså den bil, du har øvet dig i og kender.

Den praktiske prøve kan være en prøve i bykørsel, landevejskørsel og motorvej, eller måske en kombination af det hele. Det er den prøvesagkyndige, der vælger ruten.

Den praktiske prøve har normalt en varighed af 30-45 minutter, hvor en prøvesagkyndig indtager kørelærerens plads og derfra iagttager elevens færdigheder i at køre bilen sikkert gennem trafikken.

Formålet med køreprøven er, at den prøvesagkyndige skal bedømme, om eleven har erhvervet de kundskaber og færdigheder og den adfærd, der er fastsat som mål for køreuddannelsen, og som er en betingelse for at få udstedt kørekort.

Prøven indledes med en kontrol af elevens identitet (husk pas eller dåbsattest), samt en undersøgelse af køretøjets teknik.

Den praktiske køreprøve kan tidligst aflægges på elevens 17 års fødselsdag.

En kontrollerende køreprøve er en teoretisk og praktisk prøve i lighed med den, der aflægges af personer, der ikke tidligere har haft kørekort.

Kørekortkategorier

Kategori A.

 • A1
 • A2
 • A

Kategori B. – Almindelig bil

Kategori C1 – Lille lastbil
Kategori C. – Lastbil

Kategori D1 – Lille bus
Kategori D. – Bus med over 8 siddepl. foruden førerens
Kategori Dep – Rutebus/turistkørsel

Kategori E.

– kategori B/E. Kategori B med stort påhængskøretøj

– kategori C1/E kategori C1 med stor påhængskøretøj
– kategori C/E. Kategori C med stort påhængskøretøj
– kategori D1/E kategori D1 med stor påhængskøretøj

– kategori D/E. Kategori D med stort påhængskøretøj

Mere uddybende orientering omkring de enkelte kategorier kan du få her.

 1. Et kørekort til kategori B, alm. bil, giver ret til at føre:
  Personbil med højst 8 siddepladser foruden førerens plads og en tilladt totalvægt på ikke over 3.500 kg.
 2. Varebil med en tilladt totalvægt på ikke over 3.500 kg.
 3. Vogntog bestående af person- eller varebil og et påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på ikke over 750 kg.
 4. Vogntog bestående af en person- eller varebil og et påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på over 750 kg. Vogntogets samlede tilladte totalvægt må ikke overstige 3.500 kg.
 5. Trehjulet motorcykel.
 6. Traktor/motorredskab.
 7. Registreringspligtig knallert.
  For ikke registreringspligtige påhængskøretøjer sker fastsættelsen af påhængskøretøjets tilladte totalvægt i henhold til foranstående punkt 3 og 4, ved brug af påhængsredskabets faktiske totalvægt.

Kørekort til kategorierne A, B og B/E samt til traktor/motorredskab udstedes med gyldighed på 15 år.
Kørekort til kategorierne C, C/E, D og D/E udstedes med gyldighed på 5 år.

Man skal have kørekort til kategori A eller B for at køre en stor knallert (45 knallert).

Er der spørgsmål og svar, du ikke finder her på siden, men som du mener kan have almen interesse og burde være med, så skriv et par ord til webmaster. På forhånd tak.

Kørekort

Hvem udsteder kørekort i Danmark?

Ansøgning om udstedelse af kørekort skal indleveres til et af kommunens borgerservicecentre, der står for den praktiske behandling af sagen. Som der står i kørekortreglerne , skal der anvendes en særlig ansøgningsblanket.

Sammen med ansøgningen skal der indleveres et vellignende fotografi og en lægeerklæring udfærdiget af egen læge samt førstehjælpsbevis. Hvis du ikke har et kørekort af kreditkorttypen eller gyldigt pas, skal du i stedet medbringe sundhedskort, din originale dåbs-, navne- eller fødselsattest samt billedlegitimation. Du kan kontakte os for mere info eller læse op på kørekortregler.

Yderligere oplysninger vedrørende ansøgning om kørekortet og kørekortregler kan fås på kommunens borgerservicecenter.

Oftest er det kørelæreren, der udfører det praktiske arbejde med ansøgningen, mod et mindre gebyr.

Almindelige kørekortregler og betingelser for at få kørekort

Det er en forudsætning i kørekortregler for at få udstedt kørekort, at du har såkaldt sædvanlig bopæl i Danmark. Ved sædvanlig bopæl forstås det sted, hvor du opholder dig som følge af dine personlige eller erhvervsmæssige forhold.

Det er ligeledes en betingelse, at du har opholdstilladelse (opholdsbevis) her i landet, medmindre du kan opholde dig i Danmark uden tilladelse.

Endelig skal du have et tilfredsstillende helbred. Helbredskravene omfatter bl.a. synet, hørelsen, fysiske og psykiske handicap, hjerte- og nyresygdomme, sukkersyge og epilepsi. Politiet afgør sager om bl.a. helbredsspørgsmål (bortset fra synsstyrke) og særlige vandelskrav.

Kørekortregler for Kørekortkategorier

Du har kun ret til at køre den type køretøj, som du har taget kørekort til. Motorkøretøjerne opdeles i kategorier og køretøjstyper, der har hvert sit bogstav. Det er det bogstav, der kommer til at stå på kørekortet, og som viser, hvilke køretøjer du må føre. Du kan få kørekort til følgende kategorier:

Motorcykel – kategori A

Motorcykler opdeles i kategori A1, A2 og A

Kategori A1

må højst være på 125 ccm og have en motoreffekt på 11 kW. Samtidig må tallet, der fremkommer ved at dividere motorcyklens motoreffekt med køreklar vægt højst være 0,10 (kW/kg).

Har du fået dit motorcykelkørekort den 1. juli 1996 eller derefter, giver det ret til at køre motorcykel både med og uden sidevogn. Alderskravet er 18 år. Efter 2 års erfaring og aflæggelse af en praktisk prøve, kan der man få kørekort til kategori A2

Kategori A2

må højst have en motoreffekt på 35 kW og et forhold mellem motoreffekt og køreklar vægt på højst 0,2 kW/kg. Alderskravet er 20 år.

Kategori A

Tohjulet motorcykel med eller uden sidevogn

Trehjulet motorcykel med en motoreffekt på over 15 kW eller en trehjulet bil med en motoreffekt på over 15 kW.

De nævnte køretøjer tilkoblet én påhængsvogn eller ét påhængsredskab.

Almindelig bil – kategori B

 • Alderskravet er 18 år for at få udstedt et kørekort til bil.
 • Personbil med højst 8 siddepladser foruden førerens plads og en tilladt totalvægt på ikke over 3.500 kg.
 • Varebil med en tilladt totalvægt på ikke over 3.500 kg.
 • Person- eller varebil med tilkoblet påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på ikke over 750 kg.
  Person- eller varebil med tilkoblet påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på over 750 kg, hvis vogntogets samlede tilladte totalvægt ikke overstiger 3.500 kg.
 • Trehjulet motorcykel (kabinescooter).
 • Traktor/motorredskab.
 • Kategori AM(knallert)

Forsøgsordning med kørekort til 17 årige.

I øjeblikket er der en 3. årig forsøgsordning med kørekort til 17 årige. Det betyder, at man kan erhverve kørekort som 17 årige og efterfølgende under særlige forhold kan køre med ledsager.

Sikkertrafik.dk

Lastbiler – kategori C

Biler, der har en totalvægt på over 3.500 kg. For at få kørekort til lastbil, skal du først have kørekort til almindelig bil.

Alderskravet er 21 år for at få udstedt et kørekort til lastbil., dog under særlige betingelser 18 år.

Bus – kategori D

Biler med over otte siddepladser foruden førerens. For at få kørekort til bus, skal du først have taget kortet til almindelig bil.

Alderskravet er 24 år for at få udstedt et kørekort til bus, dog under særlige betingelser 21 år.

Påhængskøretøj – kategori B/E, C/E og D/E

Påhængskøretøj til almindelig bil, lastbil og bus, som vejer mere end 750 kg. Du kan ikke få kørekort til bil, lastbil eller bus med påhængskøretøj, før du har kørekort til bil, lastbil eller bus uden påhængskøretøj. Det betyder, at hvis du vil føre en lastbil med påhængskøretøj, må du først tage kørekort til lastbil.

Kørekort til erhvervsmæssig personbefordring (turistbus m.m.)

Udstedelse af kørekort til erhvervsmæssig personbefordring forudsætter, at du er fyldt 24 år, har kørekort til bus samt har aflagt en særlig køreprøve til erhvervsmæssig personbefordring.

Kørekort til erhvervsmæssig personbefordring kan kun udstedes til bus

Der kræves ikke køreundervisning forud for køreprøven. Der kan ikke anvendes tolk ved en køreprøve til erhvervsmæssig personbefordring.

Kørekortenes gyldighed

Kørekort til motorcykel og bil udstedes med en gyldighed på 15 år
Kørekort til lastbil og bus udstedes med gyldighed til du fylder 50 år. Derefter kan kørekortet fornyes for 5 år ad gangen.

Kørekort kan i særlige tilfælde – navnlig som følge af helbredsmæssige forhold – udstedes med kortere gyldighed end nævnt ovenfor.

Kørekortregler for fornyelse af kørekort

Fornyelse af kørekort sker ved henvendelse til et af kommunens borgerservicecentre. Der skal medbringes et vellignende fotografi og en lægeerklæring udfærdiget af egen læge. Hvis du ikke har et kørekort af kreditkorttypen eller gyldigt pas, skal du i stedet medbringe din originale dåbs-, navne- eller fødselsattest samt billedlegitimation.

Internationalt kørekort

Skal du føre et motorkøretøj under længerevarende ophold i udlandet, kan du få udstedt et internationalt kørekort. Det internationale kørekort erstatter ikke det almindelige kørekort, men det er en bekræftelse af, at du har ret til at køre bil m.m. I realiteten er et internationalt kørekort blot en oversættelse af ens danske kørekort.

Ansøgningsblanketter fås hos kommunens borgerservicecentre. Fotografi og legitimation skal vedlægges ansøgningen, men der kræves ikke lægeattest. Det internationale kørekort er gyldigt i ét år og kan ikke anvendes i Danmark.

Kørekort på prøve

De første år med et nyt kørekort er de farligste. Her er risikoen for at blive involveret i en trafikulykke størst. Derfor er kørekortet nu “på prøve” i de tre første år. Overtræder du færdselsloven groft inden for de tre første år, efter du har taget kørekort, får du et kørselsforbud.

Et kørselsforbud betyder, at du ikke må køre bil igen, før du har gennemgået en ny, særlig køreundervisning (både teori og praksis) eller et kursus i alkohol og trafik samt bestået en ny køreprøve.

Ansøgere, der ønsker kørekort til en kategori, hvortil der ikke tidligere har været udstedt kørekort, skal gennemgå en obligatorisk køreuddannelse i overensstemmelse med undervisningsplan for køreuddannelsen til den pågældende kategori.

Hvem må undervise?

Det er kun godkendte kørelærere, som må undervise elever, der ønsker kørekort. Kørelærergodkendelsen vil fremgå af kørekortet som en særlig påtegning. Køreuddannelsen kan gennemføres hos private køreskoler. Herudover kan køreundervisning fås på AMU-centre, og for militærpersoner eller personel ved redningsberedskabet hos henholdsvis forsvaret eller det statslige redningsberedskab.

Undervisningens formål

Kørelæreren skal i sin køreundervisning følge undervisningsplanen for den valgte kategori. Undervisningsplanen fastlægger de kundskaber, færdigheder og den adfærd, som ansøgeren skal besidde for at erhverve kørekort

Formålet med køreuddannelsen er:

 • at give dig indsigt i og forståelse for de farer og vanskeligheder, du som førere af køretøjer møder i færdslen, samt give dig viden om de færdselsregler og andre lovbestemmelser, der har betydning i denne forbindelse.
 • at give dig et sådant kendskab til køretøjet og dets betjening, at du kan konstatere opståede mangler af betydning for sikkerheden.
 • at give dig forståelse for de grundlæggende menneskelige forhold, der har indflydelse på kørefærdigheden, således at du fuldt ud kan udnytte dine evner og i fornødent omfang modvirke almindelige menneskelige begrænsninger.
 • at give dig færdighed i at bedømme færdslen kritisk og føre køretøjet uden fare for dig selv og andre.
 • at bidrage til, at du bliver en hensynsfuld og ansvarsbevidst bilist.
 • at give dig viden om og forståelse for de svage trafikanters situation, særlig i forholdet til den motoriserede færdsel.

Det er derfor ikke nok i undervisningen at få kendskab til færdselslovens idealer og krav, om, hvordan du bør, skal og må færdes. Der skal også lægges særlig vægt på de risikoforhold og farer, der trods færdselslovens regler dagligt opstår i færdslen.

Du skal lære hurtigt at opfatte og bedømme de forskellige faretegn ved andre trafikanters adfærd, køretøjernes manøvreegenskaber, vejen, vejret og føret. Herved vil du kunne forudse farlige situationer og i tide reagere rigtigt over for dem.

Uddannelsesforløbet

Delmålene i undervisningsplaner for køreuddannelsen udgør de egentlige retningslinier for undervisningen og klarlægger nøje, hvad du skal vide og kunne efter endt køreundervisning.

Den teoretiske og praktiske undervisning skal integreres og skal følge undervisningsplanens afsnitsopdeling. Det betyder, at du vil blive ført fra lettere til sværere øvelser, og at den teoretiske og praktiske undervisning vil blive samordnet, således at du så vidt muligt modtager den teoretiske undervisning i et emne kort forud for den praktiske undervisning i samme emne.

At køre bil eller motorcykel er en praktisk handling. Derfor har køreuddannelsen også sit tyngdepunkt i indøvelsen af praktiske færdigheder. Den praktiske undervisning indledes med manøvrer på en lukket øvelsesplads, fortsættes derefter med øvelseskørsel på almindelig vej og afsluttes med manøvrer på et køreteknisk anlæg.

Undervisningens indhold

Undervisningen er sammensat af mange forskellige emner. Hvert emne er taget med for at styrke dine evner i en bestemt retning. Her er en forklaring af de forskellige emners egentlige mål.

Bilens indretning, udstyr og dokumenter

Kendskab til køretøjets indretning og udstyr og forståelse af funktioner således, at der indlæres en korrekt og skånsom behandling af køretøjet og opnås en sikker udførelse af de forskellige manøvrer. Du skal herudover selv kunne konstatere mangler eller fejl ved køretøjet, som har betydning for færdselssikkerheden. Endelig skal du gøres bekendt med de vigtigste dokumenter i forbindelse med køretøjets benyttelse.

Manøvrer på lukket øvelsesplads

Færdighed i at beherske bilen ved lave hastigheder under udførelse af manøvrer, der forekommer i almindelig færdsel, dvs. igangsætning, standsning, forlæns- og baglænskørsel, svingning, vending, parkering ved vejkant og i parkeringsbås.

Manøvrerne skal udføres på en godkendt lukket øvelsesplads.

Køretøjers manøvreegenskaber

Kendskab til de forskellige køretøjers manøvreegenskaber og førernes forskellige orienteringsvilkår således, at du lærer at forudse de vanskeligheder, der kan opstå i bestemte situationer, og dermed bedømme den risiko du udsætter dig selv eller andre for ved at komme for tæt på et andet køretøj.

Trafikantadfærd

Kendskab til nogle grundlæggende psykologiske forhold ved kørsel med bil eller motorcykel således, at fortrolighed med egen opfattelses- og reaktionsevne opnås, og derved udvikles færdselssikre holdninger. Forståelse af andre trafikanters adfærd, så det hjælper dig til at lære at forudse deres mulige fejl eller tankeløsheder i færdslen og i tide at reagere hensigtsmæssigt over for dem.
Endelig skal du gøres bekendt med de gældende lovbestemmelser om bilisters køreevne og helbredsforhold og om pligten til at vise særligt hensyn over for bestemte trafikanter.

Vejforhold

Kendskab til risikoforhold ved vejen, afhængigt af bl.a. vejr og føre eller andre trafikanters måde at færdes på, så det hjælper dig til at lære, at forudse faresituationer der ofte kan opstå bestemte steder på en vej eller på bestemte vejstrækninger, og i tide reagere hensigtsmæssigt over for dem.

Grundregler for kørsel med bil eller motorcykel

Kendskab til nogle generelle lovbestemmelser for bilkørsel, umiddelbart før du skal gennemgå øvelserne i kørsel på vej. Du skal desuden gøres bekendt med nogle udtryk i færdselsloven, der præciserer bestemte krav til køremåden ved enhver manøvre.

Manøvrer på vej

Færdighed i sikkert og hensynsfuldt at tilpasse kørslen til de skiftende færdselsforhold og gældende færdselsregler på forskellige typer veje og tidspunkter (i og uden for myldretid, i dagslys og mørke) under udførelsen af alle normalt forekommende manøvrer.

Særlige risikoforhold i trafikken

Kendskab til nogle særlige risikoforhold vedrørende bilkørsel der hjælper dig til at blive fortrolig med din egen formåen og til at udvikle en færdselssikker holdning og adfærd.

Manøvrer på køreteknisk anlæg

Kendskab til nogle grundlæggende fysiske forhold vedrørende bilkørsel, at det hjælper dig til at forstå betydningen af at tilpasse hastighed, styring og bremsning efter forholdene. Endvidere skal opnås nogen færdighed i at beherske køretøjet under moderat hastighed i visse kritiske situationer, herunder at foretage opbremsning på kortest mulige strækning, bremse og undvigemanøvre på vejbane med høj og lav friktion samt opretning af køretøjet efter udskridning på vejbane.
Manøvrerne skal udføres på et godkendt køreteknisk anlæg.

Antal lektioner

Den indledende køreundervisning til motorcykel og bil foregår på en lukket øvelsesplads og den afsluttende undervisning til samtlige kategorier – dog på nær kategori B/E, D/E – foregår på et køreteknisk anlæg.
I undervisningen lægges særlig vægt på den enkelte elevs behov. Nogle manøvrer skal indlæres med stor sikkerhed og præcision, nogle manøvrer skal beherskes og andre manøvrer skal du opnå nogen færdighed i.

Det er derfor ikke muligt, at fastsætte et lektionsantal som samtlige køreelever skal gennemføre. Lovgivningen kræver, at et standardprogram for et tilfredsstillende uddannelsesforløb består af 53 lektioner á 45 minutters varighed til almindelig bil. De fleste elever vil dog have behov for flere lektioner for at opnå den fornødne færdighed i at køre bil.Der er altså i de 53 lektioner tale om et absolut minimum.

Køreuddannelsens afslutning

Ved køreprøven vurderes det om formålet med køreuddannelsen er opnået. Indholdet af køreprøven fremgår af afsnittet om køreprøvens indhold.

Gyldighedsperiode

Ifølge bestemmelserne om køreuddannelsen, skal undervisningen i teori og praktik integreres og skal følge undervisningsplanens afsnitsopdeling. Den indledende og afsluttende køreundervisning skal foregå på henholdsvis en lukket øvelsesplads og et køreteknisk anlæg.

Såfremt du – eksempelvis efter at have haft flere forsøg på at bestå den praktiske prøve – er i et fortsat undervisningsforløb, bevarer de tidligere gennemførte øvelser på den lukkede øvelsesplads og på det køretekniske anlæg sin gyldighed, uanset om der måske er forløbet flere år.

Hvis undervisningsforløbet derimod har været afbrudt og afbrydelsen har været af længere varighed, skal du på ny gennemgå øvelserne på den lukkede øvelsesplads og det køretekniske anlæg. Kun herved kan intentionen bag undervisningsplanen om et sammenhængende uddannelsesforløb bevares.

Køreuddannelsen afsluttes med en køreprøve, som skal bestås for at få kørekort til den ønskede kategori.

Køreprøvens formål

Formålet med køreprøven er at bedømme om du har erhvervet de kundskaber, færdigheder og den adfærd, der er fastsat som mål for køreuddannelsen. Opfyldelsen af de forskellige mål er en betingelse for at få udstedt kørekort.

Køreprøvens indhold/pensum

Bestemmelserne om køreuddannelsen og køreprøven findes i undervisningsplaner for køreuddannelsen til henholdsvis kategori A (motorcykel), kategori B (almindelig bil), kategori C (lastbil), kategori D (stor personbil) og kategori E (stort påhængskøretøj).

Undervisningsplanerne giver en udførlig beskrivelse af køreuddannelsens indhold og omfang med angivelse af formål, hovedmål og detaljerede delmål. Delmålene udgør de egentlige retningslinier for både undervisningen og bedømmelsen ved køreprøven, idet de nøjere klarlægger, hvad du skal kunne og vide ved uddannelsens afslutning.

Køreprøven består som hovedregel af en teoriprøve og en praktisk prøve.

Hvem afholder køreprøver?

Køreprøver afholdes normalt af politiet.

Personer, der er indkaldt til militærtjeneste eller til tjeneste i redningsberedskabet, kan tage køreprøven hos enten forsvarets eller det statslige redningsberedskabs køredommere. Det gælder dog ikke for prøver til erhvervsmæssig personbefordring og kontrollerende køreprøve.

Hvornår kan køreprøven afholdes?

Teoriprøven kan tidligst aflægges 1 måned før aldersbetingelsen er opfyldt. Dog kan teoriprøve til traktor/motorredskab aflægges 6 måneder før aldersbetingelsen er opfyldt.
Man kan først blive meldt til den praktiske prøve, når teoriprøven er bestået, og man kan tidligst aflægge prøve, når man opfylder aldersbetingelsen.

Teoriprøven

Teoriprøven består af en serie billeder, og nogle spørgsmål. Du skal så krydse de rigtige svar af på et skema eller på en PC

Når du kommer til prøven kontrolleres din identitet, samt at betingelserne for, at kunne aflægge teoriprøve er opfyldt, herunder at de nødvendige underskrifter på ansøgningen er til stede. Teoriprøven rettes straks efter prøven er slut og du får resultatet med det samme.

Teoriprøve med fremmedsprogede ansøgere afholdes på grundlag af de aktuelle billedserier, idet spørgsmålene oversættes af en tolk, som også er til stede i prøvelokalet. Politiet udvælger tolken, som ikke må være kørelærer. Man skal selv betale for tolk.

Hvis du, på grund af ganske særlige forhold – der skal være dokumenteret – ikke kan aflægge sædvanlig skriftlig teoriprøve, kan du få en speciel prøve, hvor f.eks. den prøvesagkyndige oplæser spørgsmålene eller standser båndoptageren mellem hvert spørgsmål. Billedserierne og afkrydsningsskemaerne anvendes tillige under specialprøven.

Den praktiske prøve

Kørelæreren eller dennes repræsentant kan overvære den praktiske prøve, medmindre du eller den prøvesagkyndige har væsentlige indvendinger herimod. Hvis du har brugt tolk til teoriprøven, skal tolk også anvendes ved den praktiske prøve.

Varigheden af den praktiske prøve afhænger af den kategori, som prøven aflægges i. Den kørselstid, der afsættes til bedømmelse af din adfærd i trafikken, må ikke være under 25 minutter ved den praktiske prøve til kategori A, kategori B og kategori B/E. For øvrige kategorier må kørselstiden, der afsættes til adfærdsbedømmelsen, ikke være under 45 minutter. Udover kørselstiden skal afsættes tid til kontrol af din identitet, oplysning om prøvens forløb, kontrol af køretøjets udstyr, evaluering af prøveforløbet mv., eventuel udfyldelse af stamkort og udstedelse af midlertidigt kørekort. Prøven kan om nødvendigt forlænges og kan afbrydes, hvis din kørefærdighed er meget ringe.

Ved prøvens begyndelse kontrolleres din identitet, samt at du opfylder betingelserne for at kunne aflægge praktisk prøve, herunder at de nødvendige underskrifter på ansøgningen er til stede. Forinden kørslen påbegyndes, skal du så vidt muligt demonstrere færdigheder i at kontrollere udvalgte dele af det konkrete køretøjs lovpligtige udstyr (kontrolprøven).

Den prøvesagkyndige skal under kørslen give de nødvendige anvisninger om rute, manøvrer o.s.v. Den prøvesagkyndige skal under kørslen gribe ind ved brug af køretøjets betjeningsudstyr, hvis det er nødvendigt af hensyn til sikkerheden eller for at undgå påkørsel.

De manøvrer, som er indøvet på lukket øvelsesplads og køreteknisk anlæg, skal ikke ved prøven udføres separat, men indgår i forbindelse med den normale betjening af køretøjet under kørslen. Dog skal baglæns kørsel, herunder baglæns kørsel omkring hjørner indgå stikprøvevis, men kan kun kræves udført med nogen præcision.

Ved den praktiske prøve skal den prøvesagkyndige først og fremmest vurdere, om dine præstationer er præget af grundig indlæring i overensstemmelse med undervisningsplanen.

Resultatet af prøven skal meddeles straks efter prøvens afslutning.

De første år med et nyt kørekort er de farligste. Her er risikoen for at blive involveret i en trafikulykke størst. Derfor er kørekortet nu “på prøve” i de tre første år. Overtræder du færdselsloven groft inden for de tre første år, efter du har taget kørekort, får du et kørselsforbud.

Et kørselsforbud betyder, at du ikke må køre bil igen, før du har gennemgået en ny, særlig køreundervisning (både teori og praksis) eller et kursus i alkohol og trafik samt bestået en ny køreprøve. Herefter er kørekortet på prøve igen.

Neden for kan du få svar på flere spørgsmål om reglerne.

Hvornår trådte reglerne i kraft?
Svar: Reglerne om kørselsforbud/kørekort på prøve trådte i kraft den 1. marts 2002.

Hvem gælder reglerne for?
Svar: Reglerne gælder for alle – dvs. også for dem, der har taget kørekort inden 1. marts 2002. Det første kørekort er “på prøve” i tre år.
Hvis du på nuværende tidspunkt f.eks. har haft dit første kørekort i 1 år og 7 måneder, gælder reglerne også for dig.

Hvad vil det sige, at kørekortet er på prøve?
Svar: Det vil sige, at der er strammere sanktioner for grove overtrædelser af færdselsloven i de første tre år, efter du har taget dit første kørekort. Hvor du tidligere ville få en betinget frakendelse, vil du nu få kørselsforbud.

Hvad vil det sige at få kørselsforbud?
Svar: Hvis du får kørselsforbud, skal du aflevere dit kørekort til politiet. Og så er du i princippet stillet, som om du ikke har noget kørekort.

Bliver kørekortet taget på stedet?
Svar: Nej, normalt ikke. Politiet kan først kræve kørekortet udleveret, når afgørelsen om kørselsforbudet er endelig. Men hvis betingelserne for ubetinget frakendelse foreligger, kan politiet godt inddrage kørekortet på stedet.

Hvilke forseelser kan jeg få kørselsforbud for?
Svar: Du får kørselsforbud, hvis du inden for tre år efter du har taget dit første kørekort f.eks:

 • overskrider den tilladte hastighed med over 70% i personbil, varebil mv.
 • overskrider den tilladte hastighed med over 40% i lastbil, bus, personbil med trailer mv.
 • kører spritkørsel med over 0,8 promille
 • kører uforsvarligt eller hensynsløst, f.eks. ved at overhale hasarderet, “overse” en ubetinget vigepligt eller chikanere andre trafikanter.

Tidligere ville du som nævnt “nøjes med” at få en betinget frakendelse af kørekortet for disse forseelser.

Hvis du laver endnu grovere overtrædelser eller der er skærpende omstændigheder ved din forseelse, kan du risikere en strengere straf. Men sådan har det hele tiden været.

Hvis jeg har kørekort til flere kategorier, er de så alle sammen “på prøve” i tre år?
Svar: Nej, prøveperioden på tre år regnes fra den første kategori, du har taget kørekort til. Prøveperioden starter altså ikke forfra, hvis du efterfølgende tager/har taget kørekort til flere kategorier.

Hvor længe gælder kørselsforbudet?
Svar: Kørselsforbudet gælder indtil du har:

 • gennemgået en særlig køreundervisning på mindst 8 teoritimer og 8 køretimer hos en kørelærer eller
 • gennemgået et obligatorisk kursus i alkohol og trafik og
 • har bestået en ny køreprøve (både teori- og køreprøve).

Der er altså ikke nogen fast frakendelsestid – kørselsforbudet gælder, indtil du har gennemgået undervisningen og bestået køreprøven.

Hvis jeg får kørselsforbud, gælder det så for alle de kategorier, jeg har kørekort til?
Svar: Ja. Hvis du får kørselsforbud for en forseelse begået i f.eks. personbil, gælder forbudet også kørsel i alle de andre kategorier, du har kørekort til.
Men du skal ikke gennemgå undervisning og bestå en køreprøve i alle dine kategorier igen. Hvilken kategori, du skal have undervisning + køreprøve i, afgøres af politiet i den enkelte sag. Når du så har bestået og kørselsforbudet er ophævet, må du køre alle dine kategorier igen.

Hvad består den nye, særlige køreundervisning af?
Svar. Den nye særlige køreundervisning består af udvalgte dele af den almindelige undervisningsplan: “Trafikantadfærd”, “Grundregler for bilkørsel” og “Manøvrer på vej”. Det foregår hos en kørelærer. Undervisningen skal omfatte mindst 8 teoritimer og 8 køretimer og skal strække sig over mindst 8 undervisningsdage.

Hvis jeg har kørt sprit/promillekørsel og skal på et kursus i alkohol og trafik, hvordan og hvor foregår det så?
Svar: Kurserne i alkohol og trafik består af 4 lektioner af 2 ½ timers varighed og strækker sig over mindst 4 uger. Der er mødepligt til alle lektioner og der undervises bl.a. i lovgivning, risiko og alkohols virkning. Det er alkoholkonsulenterne i amterne og Københavns og Frederiksberg Kommune, der står for kurserne, som fortrinsvis bliver afholdt om aftenen. Kurserne udbydes i takt med behovet. Så du kan godt risikere at skulle vente på at få plads på et hold.

Hvor meget koster undervisning og kurser?
Svar: Prisen for køre- og teoritimer afhænger af satsen hos den enkelte kørelærer.
Kurset i alkohol og trafik koster ca. 2000 kr. Du skal selv betale for det hele.
Vær opmærksom på, at der oven i kørselsforbudet kommer en bøde, der afhænger af din forseelse.

Kan jeg få rabat på undervisningen, hvis jeg har lav indkomst?
Svar: Nej.
Hvad sker der, hvis jeg kører bil, selvom jeg har kørselsforbud?
Svar: Så får du en bøde for at køre uden kørekort. Det koster 5.000 kr. – første gang.

Kørelæreruddannelsen

For at blive kørelærer, skal man opfylde bestemmelserne i færdselslovens § 66 om alder, praktisk køreerfaring, uddannelse og prøve samt om straf. Inden uddannelsen påbegyndes bør man ligeledes undersøge om man lever op til de helbredsmæssige krav.

Alderskravet for at kunne blive kørelærer er 24 år.

Praktisk køreerfaring

I de seneste 2 år ikke har været frakendt førerretten eller fået denne inddraget administrativt.

Har gennemført et pædagogisk undervisningsforløb, der af Justitsministeriet er godkendt som adgangsgivende til kørelæreruddannelsen. Dette kursus skal have en varighed på 120 timer, svarende til 10 ects point

Ansøgere, der ønsker at påbegynde en kørelæreruddannelse, skal forinden have erhvervet førerret til kategori A, B, C og C/E.I forbindelse med kørelæreruddannelse til C,D,E skal man ligeledes have erhvervet førerret til erhvervsmæssig personbefordring D.

Uddannelse

For at blive kørelærer, skal man gennemgå en kørelæreruddannelse. Uddannelsen skal følge en undervisningsplan for kørelæreruddannelsen. Selve undervisningen skal gives af en særligt godkendt kørelærer. En særligt godkendt kørelærer er godkendt til den kategori, der ønskes kørelæregodkendelse til, og har gennemgået et godkendt kursus.

Kørelæreruddannelsens mål er at give kørelæreraspiranten teoretiske og praktiske forudsætninger for at kunne undervise køreelever i overensstemmelse med de gældende regler for køreuddannelsen til den kategori, der søges godkendelse til.

I undervisningsforløbet skal aspiranten opnå følgende:

 • indgående viden om den undervisningsplan for køreuddannelsen, som ønskes kørelærergodkendelse til.
 • fornøden viden om pædagogiske principper og færdighed i undervisning af elever i en køreskole.
 • viden om færdselslovgivning, køretøjs teknik, køreteknik og risikolære ud over indholdet af undervisningsplanen for den valgte kategori.
 • Undervisningen gives af private kørelærerskoler og har en varighed af ca. 8 måneder.

Kørelærerprøven

Indholdet af kørelærerprøven er reguleret i kørelærerbekendtgørelsen. Prøven består af en skriftlig forprøve og en mundtlig afsluttende praktisk prøve. Prøverne, der afholdes 2 gange om året, aflægges for en prøvekommission, enten øst for Storebælt eller vest for Storebælt. Hver prøvekommission består af 2 medlemmer. En udpeget af Politiet (formand) og en bilinspektør. Der er herudover udpeget et antal suppleanter.

Ved forprøven bedømmes det, om aspiranten har erhvervet sig det fornødne kendskab til undervisningsplanen for den valgte kørekortkategori. Prøven er skriftlig og omhandler systematik og indhold i undervisningsplanen. Når forprøven er bestået, kan aspiranten indstille sig til den afsluttende prøve.

Ved den afsluttende prøve bedømmes det, om aspiranten har de fornødne teoretiske og praktiske forudsætninger for at kunne undervise køreelever. Prøven, der er mundtlig, består af en prøve i kundskaber og egen kørefærdighed samt en prøve i undervisning af elever i teori og praksis.

Der er normalt mulighed for at gå op 3 gange.

For at deltage i kørelærerprøven skal der betales et gebyr.

Vandelsbestemmelser

Er ansøgeren dømt for et strafbart forhold, der kan begrunde en nærliggende fare for misbrug af stillingen som kørelærer, kan der ikke udstedes en kørelærergodkendelse. Formanden for prøvekommissionen afgør på baggrund af en straffeattest om betingelserne er opfyldt.

Kørelærergodkendelse

Der kan opnås kørelærergodkendelse til kategori A (motorcykel), til kategori B (almindelig bil) og til kategori C-D og E (lastbil, stor personbil og stort påhængskøretøj).

Kørekort

Såfremt kørelærerprøven bestås, kan kørekortet påtegnes en kørelærergodkendelse til den valgte kategori. Det er dog en forudsætning, at ansøgeren i øvrigt opfylder de almindelige betingelser for at få udstedt kørekort.

Priser, varighed og kursusstart

Vedrørende priser, varighed og kursusstart, henvises til de pågældende uddannelsessteder. Dansk Kørelærer-Union er en brancheorganisation og forestår ikke kørelæreruddannelsen.

Kørelæregodkendelsen gælder i 5 år. Fra 1. januar 2016 kræves et 5 dages efteruddannelse i forbindelse med fornyelse. Dansk Kørelærer-Union udbyder efteruddannelseskurser.