Færdselstavler

Advarselstavler er trekantede med spidsen opad. De har rød rand og hvidt midterfelt med sort symbol, som angiver farens art. Det anførte gælder dog ikke tavlerne Krydsmærker (A74) og Afstandsmærker (A75).

Uden for tættere bebygget område opsættes advarselstavler normalt mellem 150 og 250 m før farestedet. Opsættes de i anden afstand f.eks. på motorvej, angives afstanden på undertavle.

I tættere bebygget område kan tavlerne opsættes i kortere afstand fra farestedet uden afstandsangivelse.

Tavlerne Modkørende færdsel (A18), Farlig rabat (A35), Krydsmærker (A74), Afstandsmærker (A75) og Havnekaj (A92), opsættes som anført ved disse.

Farligt vejkryds
Hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt. Hvis der kun forekommer vejtilslutning i én vejside, kan det vises på symbolet.

Fodgængerfelt
I forbindelse med undertavle med teksten »Gående« angiver tavlen en gående.

Lyssignal
Advarer om lyssignal, der kan være vanskelig at se i tilstrækkelig afstand.

Cyklister
Tavlen angiver særlig fare, hvor cyklister og knallertkører, kører ud på kørebanen eller krydser den.

Ryttere
Advarer om sted, hvor ryttere ofte færdes på vejen eller krydser den, og hvor oversigtsforholdene er dårlige.

Kreaturer
Opsættes normalt kun, hvor kreaturer daglig krydser kørebanen, og hvor oversigtsforholdene er dårlige.

Løse sten
Tavlen angiver særlig fare for stenslag, i forbindelse med nyanlagt kørebanebelægning.

Farlig rabat
Årsagen kan angives på undertavle, f.eks. »Blød rabat« eller »Høj kant«.

Ujævn vej
Tavlen angiver farlige ujævnheder på vejen.

Venstresving
Advarer om vejsving til venstre, som kræver nedsat hastighed.

Højresving
Advarer om vejsving til højre, som kræver nedsat hastighed.

Flere sving
Det første til højre. Gælder advarslen mere end to sving, angives dette på undertavle.

Flere sving
Det første til venstre. Gælder advarslen mere end to sving, angives dette på undertavle.

Indsnævret vej

Indsnævret vej
I højre side.

Indsnævret vej
I venstre side.

Stejl stigning
Tallet angiver den maksimale stigning.

Stejl nedkørsel
Tallet angiver den maksimale hældning.

Jernbaneoverkørsel
Uden bomme.

Jernbaneoverkørsel
Med bomme.

Lavt gående fly

Rundkørsel
Advarer om rundkørsel, der kan være vanskelig at se i tilstrækkelig afstand.

Modkørende trafik
Tavlen kan foruden i normal afstand, opsættes ved begyndelsen af en strækning med modkørende færdsel.


Advarer om særlig risiko for kødannelse. Forekommer i almindelighed kun på veje med stor trafikintensitet uden for byzone.

Børn
Tavlen angiver særlig fare, hvor børn færdes på eller ved vej. Tavlen anvendes ofte ved skoler.

Dyrevildt
Opsættes især på veje med hurtig trafik for at advare om dyreveksler, der krydser vejen.

Glat vej
Tavlen angiver, at kørebanen kan være unormalt glat. Årsagen skal angives på undertavle, f.eks. »Glat i vådt føre«.

Stenskred
Tavlen angiver særlig fare for stenskred og for nedfaldne sten.

Bump
Tavlen angiver hastigheds dæmpende bump på vejen.

Vejarbejde
Advarer om vejfolk eller materiel på vejen eller unormale vejforhold som følge af arbejdet.

Oplukkelig bro

Sidevind

Anden fare
Tavlen angiver fare, hvis art anføres på tavle under advarselstavlen.

Vigepligtstavler opsættes umiddelbart ved det sted, hvor eller hvorfra den angivne vigepligtsregel gælder.

Ubetinget vigepligt
Tavlen angiver, at trafikanterne ved kørsel ind på eller over en vej har vigepligt for den kørende færdsel fra begge sider.

Stop
Tavlen angiver, at kørende har ubetinget vigepligt og skal stoppe før fremkørsel i et kryds eller før fremkørsel over jernbanespor.

Sammenfletning
Tavlen angiver, at kørebaner løber sammen, således at trafikanterne under gensidig hensyntagen skal lette sammenfletningen af trafikstrømmene.

Hovedvej
Tavlen angiver, at færdslen fra sideveje har ubetinget vigepligt. Tavlen angiver endvidere, at parkering på kørebanen er forbudt uden for tættere bebygget område.

Hovedvej ophører

Hold tilbage for modkørende
Tavlen angiver, at trafikanter kun må køre ind på vejstrækning, når de kan passere den uden derved at tvinge modkørende til at standse

Modkørende færdsel skal holde tilbage

Forbudstavler er cirkelformede. De har, med ganske få undtagelser, rød rand og sort symbol, der angiver forbuddets art.

Forbudstavler opsættes normalt umiddelbart ved det sted, hvor eller hvorfra forbuddet gælder. Tavler, der opsættes i nogen afstand fra stedet, forsynes med undertavle med afstandsangivelse.

Hvor andet ikke er bestemt, gælder et forbud frem til næste vejkryds, hvis det ikke forinden er ophævet med ophørstavle, eller andet er angivet med undertavle.

Højresving forbudt

Venstresving forbudt

Vending forbudt
Opsættes umiddelbart foran eller i det vejkryds eller ved den indkørsel, hvor forbuddet gælder, medmindre andet er angivet.

Indkørsel forbudt
Tavlen forbyder indkørsel med ethvert køretøj

Kørsel i begge retninger forbudt

Motorkøretøjer, traktor og motorredskab forbudt

Motorcykel forbudt

Vognbredde
Tavlen forbyder kørsel med køretøjer, hvis bredde inklusive læs er større end den angivne.

Overhaling forbudt
Forbuddet gælder ikke overhaling af tohjulet cykel og tohjulet knallert.

Ophør af overhaling forbudt

Lokal hastighedsbegrænsning
Begrænsningen gælder indtil den ophæves ved ophørstavle, ved afstandsangivelse på undertavle eller ved angivelse af anden hastighedsbegrænsning.

Ophør af lokal hastighedsbegrænsning

Ophør af forbud
Tavlen ophæver alle forbudstavler på den forudgående vejstrækning bortset fra standsnings- og parkeringsforbud.

 Standsning forbudt
Tavlen forbyder standsning på kørebanen.

Parkering forbudt
Tavlen forbyder parkering på kørebanen.

Påbudstavler er cirkelformede med blå bund og hvidt symbol, som angiver påbuddets art. Påbudstavler opsættes umiddelbart ved det sted, hvor eller hvorfra påbuddet gælder.

Påbudt kørselsretning

 Påbudt kørselsretning

Påbudt kørselsretning i rundkørsel

Påbudt passage
Tavlen angiver, at motorkøretøjer skal passere tavlen på den side, pilen peger mod.

Påbudt passage
Tavlen angiver, at motorkøretøjer skal passere tavlen på den side, pilen peger mod.

Valgfri passage
Tavlen angiver, at motorkøretøjer kan passere tavlen på begge sider.

Cykelsti
Tavlen angiver bane, som skal benyttes af cyklister, og kun må benyttes af disse. Reglen kan fraviges.

Mindste hastighed
Påbuddet gælder kørende bortset fra cyklister og knallertkørere.

Ophør af mindste hastighed

Oplysningstavler er rektangulære. De har, med ganske få undtagelser, blå bund og hvidt symbol eller hvid tekst.

Oplysningstavler opsættes i nærheden af det sted eller ved begyndelsen af den vejstrækning, som tavlens indhold vedrører. Tavler der opsættes i nogen afstand, kan forsynes med afstandsangivelse forneden på tavlen eller på undertavle.

Ophængt pilafmærkning
Tavlen angiver kørselsretning i krydset, som vognbanen under en tavle er beregnet for.

Ophængt pilafmærkning
Tavlen angiver kørselsretning i krydset, som vognbanen under en tavle er beregnet for.

Fodgængerfelt

Parkering
Tavlen angiver areal, som er beregnet til parkering.

Hastighedsangivelse for frakørsel

 Gågade
Tavlen angiver et område, hvor der gælder særlige færdselsregler.

Ophør af gågade

Opholds- og legeområde
Tavlen angiver et område, hvor der gælder særlige færdselsregler.

Ophør af opholds- og legeområde

Område med fartdæmpning
Tavlen angiver et område, hvor kørebanen er indrettet således, at den ikke er egnet til kørsel med højere hastighed end den angivne.

 Ophør af område med fartdæmpning

 Tættere bebygget område
Tavlen angiver, hvor færdselslovens regler for tættere bebygget område gælder.

Ophør af tættere bebygget område

Zonetavle
Tavlen angiver et område, hvor bestemmelserne for de tavler, der er anført som symbol, er gældende.

Zonetavle

Ophør af zone

Ensrettet færdsel

Busholdeplads for fjerntrafik

Taxiholdeplads

Vognbaner ved kryds
Tavlen angiver de kørselsretninger i krydset, de enkelte vognbaner er beregnet for.

Krybespor
Tavlen angiver særlig vognbane, som skal anvendes af køretøjer, der kører med lavere hastighed end den, der angives for den øvrige kørebane.

Vognbaneforløb

Vognbaneforløb

Motorvej
Tavlen angiver vejstrækning, hvor de særlige regler om kørsel på motorvej gælder.

Motorvej ophører
Tavlen anvendes normalt ikke ved frakørslers tilslutning til det almindelige vejnet.

Motortrafikvej
Tavlen angiver vejstrækning, hvor de særlige regler om kørsel på motortrafikvej gælder.

Motortrafikvej ophører
Tavlen anvendes normalt ikke på veje, der krydser motortrafikvej eller ved frakørslers tilslutning til det almindelige vejnet.

Se Køreskolens teoribog for en komplet oversigt.

Pilevejvisere
Pilevejvisere til geografiske mål. Grøn farve indikerer, at der køres ad motorvej, og blå farve, at der er tale om seværdigheder, serviceanlæg og lign.

Frakørselsvejviser 0-m tavle
Tavlen opsættes ved siden af kørebanen ved frakørslens begyndelse eller ophænges over frakørselsbanen.

500-m frakørselstavle
Tavlen opsættes ved siden af kørebanen eller ophænges over kørebanens højre del.

1000-m frakørselstavle
Tavlen opsættes ved siden af kørebanen eller ophænges over kørebanens højre del.

Anviste vognbaner
Tavlen angiver, at vognbanen, der befinder sig under tavlen, er beregnet for kørende mod det mål, der er angivet på tavlen.

Forvarsling af vognbaneforløb
Pile på tavlen angiver vognbaneforløb og færdselsretning. Ved pilespidserne kan angives rutenummer og/eller vejvisningsmål.

Diagramorienteringstavle for motorveje
Tavlen opsættes ved siden af kørebanen eller ophænges over denne før motorvejsforgreninger.

Retningspile